کسب عنوان غرفه برتر در نمایشگاه عرضه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان گلستان

کسب عنوان غرفه برتر توسط موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان در نمایشگاه عرضه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان گلستان از بین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی استان بر اساتید و […]