کسب عنوان غرفه برتر در نمایشگاه عرضه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان گلستان

کسب عنوان غرفه برتر توسط موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان در نمایشگاه عرضه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان گلستان از بین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی استان بر اساتید و […]

برگزاری شانزدهمین نمایشگاه پژوهشی در گرگان

شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان گلستان در پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افتتاح شد: شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان گلستان ۱۴ آذر ماه با حضور معاون هماهنگی […]