برگزاری هشتمین جلسه هم اندیشی کمیته پژوهشی اولین کنفرانس ملی ربات های پروازی

هشتمین جلسه هم اندیشی کمیته پژوهشی اولین کنفرانس ملی ربات های پروازی در موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان با حضور جناب آقای دکتر رفیقی رئیس موسسه -رئیس کمیته و سایر […]

برگزاری نهمین جلسه هم اندیشی کمیته پژوهشی اولین کنفرانس ملی ربات های پروازی

نهمین جلسه هم اندیشی کمیته پژوهشی اولین کنفرانس ملی ربات های پروازی در موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان  با حضور جناب آقای دکتر رفیقی رئیس موسسه -رئیس کمیته و سایر […]