کرسی آزاد اندیشی با موضوع حجاب آری یا خیر؟

فرهنگی

کرسی آزاد اندیشی

با موضوع:

حجاب آری یا خیر؟

سه شنبه ۲۱ آذرماه ۱۳۹۶

ساعت: ۹/۳۰ صبح

کلاس ۱۱۲

دیدگاهتان را بنویسید