فرهنگی

معرفی امور فرهنگی

بخش فرهنگــی در دانشــگاههـا با هدف پاسخگویـی به نیــازهای متنوع و رشـد خلاقیت های فرهنگی دانشجویان، سامان بخشیدن به خواسته ها و تلاش های خودانگیخته فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویی و حمایت و هدایت این گروه از فعالیت ها در جهت نیل به ارزش های متعالی اسلامی تشکیل می شوند. با این تعبیر درصدد هستیم با مشارکت دانشجویان عزیز بتوانیم از عهده این مهم برآییم.