تماس با ما

معاونت دانشجویی و فرهنگی : دکتر عادل اثنی عشری

روز و ساعت حضور:

محل حضور: واحد شماره ۱ – طبقه هم کف – اتاق معاونت دانشجویی و فرهنگی

مدیر امور فرهنگی : ملیحه مقسمی

روز و ساعت حضور: شنبه تا چهار شنبه ساعت ۷/۳۰ الی ۱۵

محل حضور: واحد شماره ۱ – طبقه ی هم کف – واحد فرهنگی

تلفن های تماس:۳۲۲۵۳۸۲۱ – ۳۲۲۵۳۸۶۰ – ۳۲۲۴۹۴۷۳ – ۳۲۲۴۹۴۷۲ – ۱۷(۰) ۹۸+ داخلی ۳۴