تماس با ما

معاونت دانشجویی و فرهنگی : ابوذراسماعیلی ثالث

روز و ساعت حضور: شنبه تا پنج شنبه ساعت ۱۲ الی ۱۴

محل حضور: واحد شماره ۱ – طبقه هم کف – اتاق معاونت دانشجویی و فرهنگی

آی دی تلگرام جهت ارتباط با معاونت: AdakAbouzarEsmaeili@

مدیر امور فرهنگی : ملیحه مقسمی

روز و ساعت حضور: شنبه تا چهار شنبه ساعت ۷/۳۰ الی ۱۵

محل حضور: واحد شماره ۱ – طبقه ی هم کف – واحد فرهنگی

تلفن های تماس:۳۲۲۵۳۸۲۱ – ۳۲۲۵۳۸۶۰ – ۳۲۲۴۹۴۷۳ – ۳۲۲۴۹۴۷۲ – ۱۷(۰) ۹۸+ داخلی ۸